top of page

มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Assessment)

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
538203 ธรณีวิทยา
538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา
538301 ธรณีเทคนิค
538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค
538304 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน
538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
538418 โครงงานวิศวกรรมธรณี
538316 เทคโนโลยีปิโตรเลียมสำหรับวิศวกร
538420 เทคโนโลยีการทำเหมืองเกลือหิน
 
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
538207 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง
538208 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง
538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม
538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี
538319 กลศาสตร์หิน
538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน
538313 วิศวกรรมเหมืองแร่เบื้องต้น
538317 ธรณีฟิสิกส์
538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์
 
ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563
538205 หินและแร่
538206 ปฏิบัติการหินและแร่
538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมธรณี
538324 กระบวนการแต่งแร่สำหรับวิศวกรรมธรณี
538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว
538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว
538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน
538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขุดเจาะใต้ดิน
538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร่
538321 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม
538311 เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
538312 การออกแบบฐานรากบนหิน
538424 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1
538494  โครงงานศึกษาวิชาชีพวิศวกรรมธรณี
 

bottom of page