หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี

Bachelor of Engineering Program in Geological Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็ม (ไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธรณี)

        ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมธรณี)

        ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Geological Engineering)

        ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Geological Engineering)

IMG_4555.JPG

โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมธรณี

(ปี พ.ศ. 2554)

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส B54 และ B55 (download)

(ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2557)

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส B56 และ B57 (download)

(ปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559)

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      190     หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 38     หน่วยกิต
-  กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป (12)
-  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (15) 
-  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (9)

-  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์ (2)

หมวดวิชาเฉพาะ                        135     หน่วยกิต

-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (27)
-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (32)

-  กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (64) 

-  กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ (12)

หมวดวิชาสหกิจศึกษา                  9      หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี                        8      หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส B58 และ B59 (download)

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษารหัส B60 ขึ้นไป (download)

รายวิชาที่เปิดสอน (download)

คำอธิบายรายวิชา (download)

รายวิชาเอก (download)

แผ่นพับหลักสูตรวิศวกรรมธรณี (Brochure) (download)

COURSE ALIGNMENT IN GEOLOGICAL ENGINEERING PROGRAM

หลักสูตรวิศวกรรมธรณีมีการถ่ายทอด PLOs/ELOs ลงสู่รายวิชา หลักสูตรมีการทำ Curriculum mapping โดยแบ่งระดับการเรียนรู้ตาม Bloom’s Taxonomy คือ R = Remembering, U = Understanding, Ap = Applying, Analyzing = An, E = Evaluating และ C = Creating ซึ่งได้จัดลำดับการเรียนรู้ของรายละเอียดว่าวิชาใดต้องเรียนรู้ก่อน ทักษะใดต้องทำได้ก่อน

Curricular Mapping หลักสูตรวิศวกรรมธรณี (ปรับปรุง 2559)

(download)

Course Alignment in Geological Engineering Program

(download)

course alignment.jpg